ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH QUẢNG NGÃI
165 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Email: dptth@quangngai.gov.vn
Tel: 0255 3828328 - Fax: 0255 3825420

 

* Lãnh đạo Đài:
+ Giám đốc - Tổng Biên tập: ĐẶNG VĂN NGHIỆP
Tel: 0255 3817899
Email:
dvnghiep-dptth@quangngai.gov.vn

+ Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: ĐỖ XUÂN HÙNG
Tel: 0255. 3717575
Email:
dxhung-dptth@quangngai.gov.vn


+ Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: TRƯƠNG QUANG THU
Tel: 
Email: 
tqthu-dptth@quangngai.gov.vn

+ Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: NGUYỄN ANH TUẤN
Tel: 0255.3719168
Email: 
natuan-dptth@quangngai.gov.vn

* Các phòng chuyên môn:
1/ Phòng Tổ chức - Hành chính và Dịch vụ Quảng cáo
Tel: 0255 3818800, 0255.3822653, 0255.3824261, 
0255 3711178 
Fax: 0255 3711979

Email: tchc-dptth@quangngai.gov.vn 
           
dvqc-dptth@quangngai.gov.vn

Trưởng phòng: TRẦN QUỐC TRUNG
Email: tqtrung-dptth@quangngai.gov.vn

Phó trưởng phòng: PHAN TRỌNG HẢI
Email:
pthai-dptth@quangngai.gov.vn

Phó trưởng 
phòng: HUỲNH THỊ TƯỜNG VY
Email: 
httvy-dptth@quangngai.gov.vn

2/ Phòng Thời sự Phát thanh
Tel: 0255 3822652
Email:
bttspt-dptth@quangngai.gov.vn


Phó trưởng phòng: TỪ THỊ XUÂN YẾN
Email: ttxyen-dptth@quangngai.gov.vn

3/ Phòng Thời sự Truyền hình và Nội dung số
Tel: 0255 3828372
Email:
bttsth-dptth@quangngai.gov.vn

Trưởng phòng: NGUYỄN ANH TUẤN (Phó Giám đốc kiêm nhiệm)
Email:
natuan-dptth@quangngai.gov.vn

Phó trưởng phòng: TRẦN ĐÔNG HẢI
Email:
tdhai-dptth@quangngai.gov.vn

Phó trưởng phòng: HUỲNH ĐỨC HÒA
Email: hdhoa
-dptth@quangngai.gov.vn

4/ Phòng Thư ký biên tập chương trình
Tel: 0255 3824262
Email:
tkbtct-dptth@quangngai.gov.vn

Trưởng phòng: TRẦN THỊ KIỀU HOANH
Email:
ttkhoanh-dptth@quangngai.gov.vn

Phó trưởng phòng: TRẦN HOÀI LINH
Email:
thlinh-dptth@quangngai.gov.vn

Phó trưởng phòng: PHAN THỦY THANH
Email:
ptthanh-dptth@quangngai.gov.vn

5/ Phòng Chuyên đề - Văn nghệ và Giải trí
Tel: 0255 3816297
Email: c
d-dptth@quangngai.gov.vn

Trưởng phòng: NGUYỄN VĂN PHƯỢNG
Email:
 nvphuong-dptth@quangngai.gov.vn

Phó trưởng phòng: UNG KHÁNH HOÀNG THUYÊN
Email: ukhthuyen-dptth@quangngai.gov.vn

6/ 
Phòng Kỹ thuật Phát thanh
Tel: 0255 3828266, 0255.3818848
Email:
ktpt-dptth@quangngai.gov.vn

Trưởng phòng: VÕ NGỌC TUẤN
Email:
vntuan-dptth@quangngai.gov.vn

7/ Phòng Kỹ thuật Truyền hình
Tel: 0255 3828196, 0255.3822650, 0255.3817862
Fax: 0255 3817862
Email:
ktth-dptth@quangngai.gov.vn

Phó trưởng phòng phụ trách: ĐOÀN PHƯƠNG HỒNG
Email:
dphong-dptth@quangngai.gov.vn

Phó trưởng phòng: HUỲNH TƯỜNG
Email:
htuong-dptth@quangngai.gov.vn

 

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng