Tin tức

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Quy định 144 và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

Thứ ba, 09/07/2024 - 14:35

Sáng nay (09/7), tại điểm cầu Quảng Ngãi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đinh Thị Hồng Minh đã tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35 ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.Điểm cầu Quảng Ngãi

Tham dự tại điểm cầu Quảng Ngãi có nguyên lãnh đạo tỉnh, các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành. Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong toàn quốc. Tại Quảng Ngãi có 221 điểm cầu với gần 22 ngàn đại biểu tham dự từ tỉnh đến cơ sở.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa
 
Hội nghị đã được nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, quán triệt nội dung Quy định số 144 ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định 144 kết cấu thành 6 điều. Nội dung của Điều 1 đến Điều 5 là sự cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Điều 6 là quy định về tổ chức thực hiện. Nội dung của từng điều về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên có tính cô đọng, khái quát và dễ hiểu, được cụ thể hóa thành từng khoản gắn với tên gọi của từng chuẩn mực đạo đức. Nội dung của 5 điều đã được cụ thể hóa thành 19 chuẩn mực đạo đức cách mạng mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tuân thủ. Quy định số 144 có tính hệ thống, khái quát, cập nhật và góp phần đồng bộ với các quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Có tính liên thông với các quy định về những điều đảng viên không được làm, về nêu gương của Đảng. Làm rõ những điểm mới, cốt lõi trong Quy định này có ý nghĩa quan trọng trong nhận thức và hành động, góp phần đưa các chuẩn mực đạo đức cách mạng giai đoạn mới nhanh chóng đi vào cuộc sống. Quy định chính là sự tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng và là bước cụ thể hóa nhiệm vụ về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.
 
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng
 
Hội nghị cũng được nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt Chỉ thị số 35 ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chỉ thị số 35 tiếp tục kế thừa và bổ sung một số nội dung so với Chỉ thị trước đây. Về tiêu chuẩn chung cấp ủy viên các cấp có nhấn mạnh thêm một số tiêu chuẩn. Về cơ cấu cấp ủy, cơ bản thực hiện chủ trương bố trí Bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương gắn với việc sử dụng, bố trí hài hòa nguồn cán bộ tại chỗ trong quy hoạch; hoàn thành 100% ở cấp huyện; khuyến khích thực hiện ở cấp xã và các chức danh khác. Phấn đấu đạt tỉ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ; phấn đấu tỉ lệ cán bộ trẻ từ 10% trở lên. Chỉ thị số 35 là văn bản hết sức quan trọng. Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó"; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài...

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường
 
Kết luận tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường yêu cầu cần triển khai thực hiện Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân. Đối với Quy định số 144, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần luôn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Quy định, nắm chắc, hiểu sâu Quy định; chú trọng vai trò, trách nhiệm của chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa” theo chuẩn mực đạo đức cách mạng. Đẩy mạnh tuyên truyền trong Nhân dân, để nhận thức rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, toàn diện; tích cực tham gia giám sát việc cán bộ, đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng; đấu tranh loại bỏ các quan điểm, hành vi trái đạo đức cách mạng, đạo đức cộng sản. Đối với Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường yêu cầu cần tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn có liên quan của Trung ương và của cấp ủy cấp trên trực tiếp. Lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội; tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp mình và cấp trên. Tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là lựa chọn, giới thiệu, bầu cử được cấp ủy khóa mới bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hài hòa, hợp lý, có sự kế thừa và phát triển.
 
Bản tin trưa 11h30 ngày 09/7/2024, Minh Hiền, Mỹ An

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng