Nghị quyết HĐND tỉnh

Thứ sáu, 06/10/2023 - 09:48

Nghị quyết Quy định một số định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Để có cơ sở lập định mức, dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ngày 22/9/2023, HĐND tỉnh Ban hành Nghị quyết số: 21/2023/NQ-HĐND Quy định một số định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Lịch phát sóng