Thực hiện Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 02/07/2023 - 15:12

Công văn chỉ đạo tuyên truyền Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Công văn số 1394-CV/BTGTU ngày 23/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đối thoại trực tiếp với đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, ngày 23/6/2023 Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi có Công văn số: 246/PTTH về việc tuyên truyền Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy.

Chủ nhật, 02/07/2023 - 14:57

Công văn chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi về triển khai thực hiện Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đối thoại trực tiếp với đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý,giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kết luận của đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi đối thoại trực tiếp với đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tại Thông báo số 101-TB/VPTU ngày 12/5/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy; đồng thời, để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11 /2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Ngày 23/6/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 1394 -CV/BTGTU về tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đối thoại trực tiếp với đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý,giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Thứ sáu, 30/06/2023 - 15:26

Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đối thoại trực tiếp với đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nội dung kết luận của Đồng Chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi đối thoại trực tiếp với đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tại Thông báo số 101-TB/VPTU ngày 12/5/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy. Ngày 19/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số: 2241/UBND-KGVX về việc thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đối thoại trực tiếp với đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Thứ sáu, 30/06/2023 - 10:34

Thông báo Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đối thoại trực tiếp với đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 28/4/2023 tại Hội trường Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi đối thoại trực tiếp với đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh để lắng nghe và chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên của ngành giáo dục nêu ra tại buổi đối thoại, các giải đáp, trả lời trực tiếp của các sở, ngành, địa phương và kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Lịch phát sóng