Quốc phòng toàn dân

Thứ sáu, 10/05/2024 - 18:01

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 10-5-2024

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/04/2024 - 18:30

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 26-4-2024

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/04/2024 - 18:30

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 12-4-2024

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 21/03/2024 - 18:30

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 21-3-2024

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 08/03/2024 - 18:30

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 08-3-2024

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 23/02/2024 - 18:30

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 23-02-2024

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 09/02/2024 - 19:00

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 09-02-2024

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/01/2024 - 18:30

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 26-01-2024

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/01/2024 - 19:00

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 12-01-2024

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 22/12/2023 - 19:00

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 22-12-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 08/12/2023 - 19:00

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 08-12-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng