Cải cách Hành chính

Thứ bảy, 19/08/2023 - 19:00

Cải cách hành chính ngày 19-8-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 22/07/2023 - 19:00

Cải cách hành chính ngày 22-7-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/06/2023 - 19:00

Cải cách hành chính ngày 17-6-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 20/05/2023 - 20:00

Cải cách hành chính ngày 20-5-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 22/04/2023 - 20:00

Cải cách hành chính ngày 22-4-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 18/03/2023 - 20:00

Cải cách hành chính ngày 18-03-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 18/02/2023 - 19:30

Cải cách hành chính ngày 18-02-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 21/01/2023 - 20:15

Cải cách hành chính ngày 21-01-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/12/2022 - 22:30

Cải cách hành chính ngày 17-12-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 23/11/2022 - 10:58

Cải cách hành chính ngày 19-11-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 22/10/2022 - 10:50

Cải cách hành chính ngày 22-10-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng