Văn bản hướng dẫn dịch Covid-19

Thứ tư, 26/01/2022 - 19:39

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 26/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 26/01/2022)

Thứ ba, 25/01/2022 - 19:48

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 25/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 25/01/2022)

Thứ hai, 24/01/2022 - 18:30

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 24/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 24/01/2022)

Chủ nhật, 23/01/2022 - 18:34

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 23/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 23/01/2022)

Thứ sáu, 21/01/2022 - 19:52

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 21/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 21/01/2022)

Thứ sáu, 21/01/2022 - 10:29

Quảng Ngãi: Xem chi tiết cấp độ dịch ở xã, phường

Quảng Ngãi: Xem chi tiết cấp độ dịch ở xã, phường

Thứ tư, 19/01/2022 - 19:45

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 19/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 19/01/2022)

Thứ ba, 18/01/2022 - 20:17

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 18/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 18/01/2022)

Thứ hai, 17/01/2022 - 20:00

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 17/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 17/01/2022)

Chủ nhật, 16/01/2022 - 19:04

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 16/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 16/01/2022)

Lịch phát sóng