Đài Phát thanh -Truyền hình Quảng Ngãi
165 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi

Tel: 0255 3828328 - Fax: 0255 3825420

* Lãnh đạo Đài:

+ Giám đốc - Tổng Biên tập: Trương Quang Tấn
Tel: 0255 3817899
Email: quangtan@quangngaitv.vn
+ Phó Giám đốc- Phó Tổng biên tập: Đỗ Xuân Hùng
Tel: 0255. 
Email: xuanhung@quangngaitv.vn

+ Phó Giám đốc- Phó Tổng biên tập: Đặng Văn Nghiệp
Tel: 0255828372

Email: vannghiep@quangngaitv.vn
* Các phòng ban:
1/ Phòng Tổ chức Hành chính - Tổng hợp
Tel: 0255 3818800,
0255.3822653, 0255.3824261
Email: 
hanhchinh@quangngaitv.vn

Trưởng phòng: Đỗ Đình Huy
Email: 
dinhhuy@quangngaitv.vn

Phó phòng: Trần Hoài Linh
Email: 
hoailinh@quangngaitv.vn

2/ Phòng Biên tập Thời sự Phát thanh
Tel: 0255 3822652
Email: 
thoisuphatthanh@quangngaitv.vn

Trưởng phòng: Nguyễn Thái Anh
Email: 
thaianh@quangngaitv.vn

Phó phòng: Nguyễn Xuân Long
EMail: 
xuanlong@quangngaitv.vn

Phó phòng: Trần Thị Kiều Oanh
Email: 
kieuoanh@quangngaitv.vn

3/ Phòng Biên tập Thời sự Truyền hình
Tel: 0255 3828372
Email: 
thoisutruyenhinh@quangngaitv.vn

Trưởng phòng: Đặng Văn Nghiệp
Email: vannghiep
@quangngaitv.vn

Phó phòng: Trương Quang Thu
Email: quangthu@quangngaitv.vn
4/ Phòng Thư ký - Biên tập - Chương trình
Tel: 0255 3824262
Email: 
chuongtrinh@quangngaitv.vn

Phó phòng: Trần Quốc Trung
Email: 
quoctrung@quangngaitv.vn

5/ Phòng Chuyên đề
Tel: 0255 3816297
Email: 
chuyende@quangngaitv.vn

Trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn
Email: 
anhtuan@quangngaitv.vn

Phó phòng: Ung Khánh Hoàng Thuyên
Email: hoangthuyen@quangngaitv.vn
6/ Phòng Văn nghệ - Thể thao - Thiếu nhi
Tel: 0255 3819679
Email: 
vannghe@quangngaitv.vn

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phượng
Email:  
vanphuong@quangngaitv.vn

Phó phòng: Phan Thị Thủy Thanh
Email: 
thuthanh@quangngaitv.vn

7/ Phòng Kỹ thuật Phát thanh
Tel: 0255 3828266,
0255.3818848
Email: 
ktpt@quangngaitv.vn

Phó phòng: Huỳnh Tường
Email: 
huynhtuong@quangngaitv.vn

8/ Phòng Kỹ thuật Truyền hình
Tel: 0255 3828196,
0255.3822650, 0255.3817862
Fax: 0255 3817862
Email: 
ktth@quangngaitv.vn

Trưởng phòng: Võ Ngọc Tuấn
Email: ngoctuan@gmail.com

Phó phòng: Phan Trọng Hải
Email: 
tronghai@gmail.com

Phó phòng: Đoàn Phương Hồng
Email: phuonghong@gmail.com
9/ Phòng Dịch vụ Quảng cáo
Tel: 0255 3711178
Fax: 0255 3711979
Email: 
quangcao@quangngaitv.vn

Trưởng phòng: Ngô Thị Hồng Lê
Email: 
hongle@quangngaitv.vn

Lịch phát sóng truyền hình