Tin tức

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính: “Quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia phải gắn chặt với xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về mọi mặt”

Thứ hai, 15/10/2018 - 07:00

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính: “Quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia phải gắn chặt với xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về mọi mặt”

Chiều 12.10, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019 nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp, các ngành, đoàn thể và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh; các địa phương ven biển và các điển hình tiên tiến.


Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân được tuyên dương tại Hội nghị
Qua 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019 trên toàn tỉnh đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ với nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động  cán bộ và quần chúng nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là tại các địa phương khu vực biên giới biển. Qua đó nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân về “Ngày Biên phòng toàn dân” được nâng lên. Các hoạt động“Ngày Biên phòng toàn dân” đã góp phần huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển; củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. Nhiều phong trào, mô hình hướng về biển, đảo mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, hiệu quả thiết thực, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo của tỉnh. Mặt khác các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân”được triển khai trong những năm qua đã góp phần cổ vũ, động viên lực lượng Bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng nỗ lực vượt qua khó khăn để quản lý, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc trong tình hình mới.
 nb2-12102018.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị​
 
 Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính lưu ý các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các lực lượng vũ trang và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương, đặc biệt là địa phương ven biển phải quán triệt sâu sắc phương châm của Đảng trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Đó là quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia phải gắn chặt với xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về mọi mặt; phát triển kinh tế- xã hội gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng củng cố thế trận biên phòng toàn dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới biển.
 nb3-12102018.jpg
Đại diện lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân​

Vì thế, phải tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với biên giới quốc gia, chủ quyền vùng biển, giữ vững trật tự kỷ cương, pháp luật ở khu vực biên giới biển. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Luật Biên giới Quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Nghị định số 71 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; chủ động đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm; tích cực giáo dục cảm hóa và xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường phổ biến pháp luật đến từng người dân, từng hộ gia đình và cán bộ khu vực biên giới biển. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư, để thông qua họ giáo dục, vận động nhân dân ở khu vực biên giới biển chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhận diện rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 43 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009- 2019.
                                                                                       Tiến Công

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình