Tin tức

Tập trung triển khai các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm

Thứ tư, 05/09/2018 - 07:57

Tập trung triển khai các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có côn​g văn​ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018.
​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, các đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Quyết định: số 24/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; số 933/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2018; số 1051/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2018.
Giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN
Về thu ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan trong công tác quản lý thu tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và các nhiệm vụ thu NSNN, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 do HĐND tỉnh giao. Trong đó tăng cường công tác quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN; tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc.
Phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu. Thực hiện nghiêm chính sách tài khóa và các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra; Phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 10% mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 đã được HĐND tỉnh giao để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh.
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến điều kiện kinh doanh, đất đai, thị trường,... tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất - kinh doanh.
Chủ động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương
Về chi ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định. Trong đó chủ động điều hành đảm bảo cân đối NSĐP, tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ một số nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển (thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết đối với cấp tỉnh).
Chủ động dành nguồn để thực hiện các chính sách do Trung ương và địa phương đã ban hành; kết thúc năm, các sở, ban ngành và các huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo quyết toán cụ thể với Sở Tài chính kinh phí chi trả cho từng chính sách, chế độ an sinh xã hội; trường hợp thừa, thiếu so với mức đã bố trí dự toán năm 2018, Sở Tài chính sẽ tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định.
Quản lý, sử dụng dự phòng NSĐP theo quy định của Luật NSNN, tập trung cho các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và một số nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh; Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ đến hạn phải trả của NSĐP; Trường hợp thu NSĐP dự kiến giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, phải chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối NSĐP, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan con người, an sinh xã hội; xóa đói giảm nghèo.
Đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách, kể cả chi cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia. Hết năm ngân sách, chỉ những khoản dự toán chi chưa thực hiện được hoặc chưa chi hết theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật NSNN năm 2015 mới được phép chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện, số còn lại sẽ bị cắt, hủy dự toán; không xem xét chuyển nguồn hay bổ sung để đảm bảo cho các khoản chi này. Các huyện, thành phố phải chủ động bố trí NSĐP để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn trong năm 2018.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2018, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
Tập trung triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 -2020; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn. Tiếp tục rà soát, thực hiện các biện pháp giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra và cơ cấu lại ngân sách nhà nước chi cho các lĩnh vực này, đồng thời quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII nhằm đẩy mạnh việc tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và cơ cấu lại chi NSNN. 
P.V

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình