Tin tức

Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố

Thứ ba, 05/06/2018 - 15:42

Sáng 5.6, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố. lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đến dự.Kết quả, năm 2017 điểm số trung bình về Chỉ số CCHC của 20 sở, ban, ngành đạt được là 66,19 điểm, 11 cơ quan đạt Chỉ số trên mức trung bình. Trong đó có 6 sở đạt Chỉ số CCHC trên 70 điểm; gồm các Sở: Tư Pháp; Khoa học và Công nghệ; Giao thông- Vận tải; Nội vụ; Tài chính và Thanh tra tỉnh; 13 Sở, Ban ngành đạt Chỉ số CCHC từ 50 điểm đến dưới 70 điểm. Ban Dân tộc tỉnh đạt Chỉ số CCHC năm 2017 thấp nhất tỉnh, dưới 50 điểm.
Năm 2017, chỉ số CCHC của 14 huyện, thành phố đạt trung bình 54,96 điểm; trong đó có 8/14 huyện, thành phố đạt kết quả trên giá trị trung bình. Sáu huyện đạt kết quả dưới giá trị trung bình. Thành phố Quảng Ngãi là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2017 với chỉ số đạt 64,62%; huyện Tây Trà đứng cuối bảng, đạt 31,45%.
Kết quả trên cho thấy sự nỗ lực cố gắng chung của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong công tác CCHC. Tuy nhiên, kết quả không cao, giá trị trung bình cấp sở đạt 66,19%, cấp huyện đạt 56,37%. Đặc biệt vẫn còn một số lĩnh vực điểm số đạt quá thấp như: Công tác chỉ đạo điều hành cấp sở, công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện. Hiện đại hóa hành chính cấp huyện, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và đánh giá tác động đến sự phát triển kinh tế-xã hội. Một trong những nguyên nhân còn tồn tại hạn chế trong CCHC là công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của một số sở, ban, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu chưa cao, công tác xây dựng, tổ chức thực hiện thể chế còn hạn chế, vẫn còn tình trạng chậm ban hành văn bản chi tiết, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa cao; việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đạt yêu cầu. Sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp ở một số nơi chưa thường xuyên và quyết liệt. CCHC chưa đồng bộ với đổi mới phương thức, lề lối làm việc nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng và hoạt động của hệ thống chính trị. Công tác quản lý cán bộ, công chức của một số sở, ngành, địa phương chưa chặt chẽ; phân công, phân nhiệm chưa rõ ràng, rành mạch...
Trong thời gian đến, Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng yêu cầu các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung, yêu cầu, trách nhiệm triển khai xác định Chỉ số CCHC và sử dụng hiệu quả kết quả Chỉ số CCHC hàng năm trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đề xuất những sáng kiến hay trong CCHC, gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng. Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh, nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện. Bố trí công chức, viên chức đúng cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo Đề án vị trí việc làm đã được duyệt; xây dựng bộ tiêu chí, quy trình đánh giá cán bộ,  công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trên cơ sở lượng hóa cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng Đề án tinh giản biên chế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đầu tư xây dựng hạ tầng đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho tổ chức và công dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý, nhất là cán bộ, công chức giải quyết công việc liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng, thiết thực của tổ chức, công dân, doanh nghiệp.
                                                                                                Anh Vinh

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình