Tin tức

Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 nguồn vốn ngân sách Trung ương

Thứ sáu, 12/01/2018 - 09:33

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 35/QĐ-UBND​ giao hơn 1.226 tỷ đồng (vốn trong nước 996 tỷ đồng, vốn nước ngoài 230 tỷ đồng) kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 nguồn vốn ngân sách trung ương.

Căn cứ kế hoạch vốn được giao tại Quyết định này, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành phân bổ và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc; đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc và kiể​m tra các đơn vị triển khai thực hiện theo nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2018, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về việc sử dụng ngân sách nhà nước trong đầu tư phát triển.
 
Giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) năm 2018 các chương trình, dự án theo mức vốn kế hoạch được giao tại Quyết định này. Riêng đối với vốn Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh: quản lý và giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước và theo quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Định kỳ hằng tháng, quý và cả năm, các sở, ban ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố gửi báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2018 theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính).
                                                                      B.T

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình