Tin tức

Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ bảy, 24/09/2022 - 16:05

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 .

I. THỜI GIAN: 01 buổi, khai mạc lúc 13 giờ 30 phút, ngày 30/9/2022 (thứ sáu).

II. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Tỉnh ủy (Số 146 đường Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP:

1. Khai mạc

2. Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết:

2.1. Phân bổ vốn sự nghiệp năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương.

2.2. Phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 từ nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương.

2.3. Phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2022 từ nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương.

2.4. Phân bổ kinh phí thưởng vượt dự toán thu ngân sách tỉnh năm 2021.

2.5. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2.

2.6. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb.

2.7. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi (đầu tư trụ sở II, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

2.8. Chủ trương đầu tư dự án Cầu Trà Khúc 1.

2.9. Chủ trương đầu tư dự án Đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào khu neo đậu tránh trú bão Cảng cá Sa Huỳnh.

2.10. Chủ trương đầu tư dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Quảng Ngãi.

2.11. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 3).

2.12. Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đủ điều kiện giao vốn, nguồn vốn ngân sách địa phương đối ứng (các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài).

2.13. Giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác (đợt 2).

2.14. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;

2.15. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1;

2.16. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng Hệ thống thủy lợi Hồ Núi Ngang - Liệt Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

2.17. Điều chỉnh Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

2.18. Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và định mức trang thiết bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

2.19. Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

2.20. Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

2.21. Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

3. Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Kỳ họp sẽ thảo luận, xem xét biểu quyết thông qua các nghị quyết về những nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại khoản 2 nêu trên.

5. Bầu bổ sung một số chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh:

5.1. Bầu bổ sung Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

5.2. Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6. Bế mạc.  

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng thông báo.

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
Nguyễn Cao Phúc

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng