Thế giới cập nhật

Thứ bảy, 01/04/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 01/4

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 01/04/2023 - 15:46

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 01/4

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 31/03/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 31/3

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 31/03/2023 - 14:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 31/3

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 30/03/2023 - 21:10

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 30/3

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 30/03/2023 - 12:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 30/3

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 29/03/2023 - 21:06

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 29/3

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 29/03/2023 - 13:34

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 29/3

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 28/03/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 28/3

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 28/03/2023 - 14:37

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 28/3

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 27/03/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 27/3

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng