Quốc phòng toàn dân

Thứ sáu, 04/11/2022 - 17:51

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 29-10-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 19/10/2022 - 18:28

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 14-10-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 09/09/2022 - 19:17

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 09-9-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/08/2022 - 18:05

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 26-8-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/08/2022 - 18:15

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 12-8-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 22/07/2022 - 18:15

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 22-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 08/07/2022 - 18:15

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 08-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 24/06/2022 - 18:00

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 24-6-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 10/06/2022 - 18:15

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 10-6-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 27/05/2022 - 18:15

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 27-05-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng