Quốc phòng toàn dân

Thứ sáu, 25/03/2022 - 18:45

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 25-03-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 11/03/2022 - 18:09

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 11-03-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 26/02/2022 - 17:36

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 25-02-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 12/02/2022 - 17:36

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 11-02-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 14/01/2022 - 18:30

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 14-01-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 24/12/2021 - 18:02

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 24-12-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 10/12/2021 - 18:10

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 10-12-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 30/11/2021 - 14:52

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 26-11-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/11/2021 - 18:15

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 12-11-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 22/10/2021 - 17:55

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 22-10-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng