Quốc phòng toàn dân

Thứ sáu, 14/01/2022 - 18:30

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 14-01-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 24/12/2021 - 18:02

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 24-12-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 10/12/2021 - 18:10

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 10-12-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 30/11/2021 - 14:52

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 26-11-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/11/2021 - 18:15

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 12-11-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 22/10/2021 - 17:55

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 22-10-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 08/10/2021 - 19:10

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 08-10-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 28/09/2021 - 20:34

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 24-09-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 10/09/2021 - 19:39

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 10-09-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 27/08/2021 - 21:14

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 27-08-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 14/08/2021 - 17:47

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 13-08-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng