Quốc phòng toàn dân

Thứ sáu, 10/09/2021 - 19:39

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 10-09-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 27/08/2021 - 21:14

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 27-08-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 14/08/2021 - 17:47

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 13-08-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 24/07/2021 - 17:02

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 23-07-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 16/07/2021 - 16:38

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 09-07-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 25/06/2021 - 20:35

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 25-06-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 24/06/2021 - 10:11

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 11-06-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 28/05/2021 - 18:15

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 28-05-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 22/05/2021 - 09:11

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 14-05-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 23/04/2021 - 18:06

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 23-04-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 16/04/2021 - 18:59

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 09-04-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng