Thời sự phát thanh

Thứ hai, 29/01/2018 - 08:17

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 28 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 27/01/2018 - 08:23

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 27 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 27/01/2018 - 08:22

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 26- 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/01/2018 - 09:36

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 26 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/01/2018 - 09:34

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 25- 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 25/01/2018 - 08:41

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 25 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 25/01/2018 - 08:39

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 24- 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 24/01/2018 - 09:07

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 24 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 24/01/2018 - 09:06

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 23- 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 23/01/2018 - 14:31

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 23 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình