Thời sự phát thanh

Thứ hai, 12/03/2018 - 15:40

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 11 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 12/03/2018 - 15:39

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 10- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 12/03/2018 - 15:38

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 09- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 08/03/2018 - 08:43

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 08 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 08/03/2018 - 08:42

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 07- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 07/03/2018 - 09:09

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 07 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 07/03/2018 - 09:08

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 06- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 05/03/2018 - 09:05

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 05 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 05/03/2018 - 09:03

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 04- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 05/03/2018 - 08:56

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 04 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình