Thời sự phát thanh

Thứ ba, 17/04/2018 - 08:47

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 17 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 17/04/2018 - 08:46

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 16- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 17/04/2018 - 08:46

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 16 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 17/04/2018 - 08:45

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 15- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 17/04/2018 - 08:44

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 15 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 17/04/2018 - 08:43

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 14- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 13/04/2018 - 16:12

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 13 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 13/04/2018 - 16:11

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 12- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 12/04/2018 - 09:22

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 12 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 12/04/2018 - 09:21

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 11- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình