Thời sự phát thanh

Thứ hai, 15/01/2018 - 09:15

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 15 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/01/2018 - 09:14

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 14 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/01/2018 - 09:12

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 14 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/01/2018 - 09:11

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 13 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 13/01/2018 - 09:06

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 12-01-2018

Đài PT-TH Quảng Ngãi

Thứ bảy, 13/01/2018 - 09:04

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 13-01-2018

Đài PT-TH Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/01/2018 - 08:49

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 12 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/01/2018 - 08:48

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 11 - 01 -18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 11/01/2018 - 08:45

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 11 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 11/01/2018 - 08:39

BẢN TIN THỜI SỰ 10 - 01 -18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình