Thời sự phát thanh

Thứ hai, 22/01/2018 - 16:57

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 21 - 1 - 18

Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 22/01/2018 - 16:55

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 20- 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 20/01/2018 - 09:56

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 19- 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 19/01/2018 - 08:43

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 19 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 19/01/2018 - 08:42

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 18 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 18/01/2018 - 08:41

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 18 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 17/01/2018 - 08:35

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 17 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 17/01/2018 - 08:34

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 16 - 1 - 18

Đai Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 16/01/2018 - 09:39

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 16 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 16/01/2018 - 09:39

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 15 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình