Thời sự phát thanh

Thứ ba, 06/02/2018 - 08:53

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 06 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 06/02/2018 - 08:52

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 05- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 05/02/2018 - 09:22

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 05 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 05/02/2018 - 09:21

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 04- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 05/02/2018 - 09:20

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 04 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 05/02/2018 - 09:18

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 03- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 03/02/2018 - 09:34

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 03 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 03/02/2018 - 09:33

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 02- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 03/02/2018 - 09:31

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 02 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 03/02/2018 - 09:30

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 01- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình