Thời sự phát thanh

Thứ tư, 17/01/2018 - 08:34

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 16 - 1 - 18

Đai Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 16/01/2018 - 09:39

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 16 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 16/01/2018 - 09:39

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 15 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/01/2018 - 09:15

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 15 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/01/2018 - 09:14

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 14 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/01/2018 - 09:12

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 14 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/01/2018 - 09:11

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 13 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 13/01/2018 - 09:06

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 12-01-2018

Đài PT-TH Quảng Ngãi

Thứ bảy, 13/01/2018 - 09:04

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 13-01-2018

Đài PT-TH Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/01/2018 - 08:49

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 12 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình